Nauji įsakymai

. // .

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ JUNGTINĖS PRIEMONĖS NR. J02-CPVA-V „TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

„DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-V-622 „VAIKŲ LIGŲ, TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PROFILAKTIKA, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKAMS PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

„DĖL 2017 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

„DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 08.1.3-CPVA-V-607 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS NEĮGALIESIEMS“

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1S-92 „DĖL SKELBIMŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TVARKOS IR REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI APRAŠO IR SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDUOJAMŲ LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATŠAUKIMO PRIEŽASČIŲ SĄRAŠO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VALDOMŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO